درس هیدرودینامیک پیشرفته

این مجموعه فیلم به مدت 49 ساعت در قالب80 فیلم مجزا برای درس “هیدرودینامیک پیشرفته” تهیه شده که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری دریایی (کشتی سازی) ارایه میشود. سیلابس این درس شباهتهای زیادی با  دروس مکانیک سیالات پیشرفته و هیدروآیرودینامیک در رشته مکانیک و هوافضا دارد.

*

*

پاورپوینتهای درس هیدرودینامیک پیشرفته- مونسان

*

1- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته

*
2- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مبحث این قسمت: سري تيلور، خواص توابع رياضي، عملگرهاي گراديان، ديورژانس، کرل

*
3- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته  

قضيه انتقال رينولدز، قضاياي گرين، ديورژانس و استوکس، معادلات ديفرانسيل پاره اي و معمولي

*
4- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تعاريف مهم در ديناميک سيالات، مفهوم پايداري استاتيکي و ديناميکي، ديدگاه لاگرانژي و اويلري

*
5- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
قانون بقاي جرم، معادله اويلر

*
6- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
نيروي هيدرواستاتيک و شناوري

*
7- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تقسيم بندي اجزاي مقاومت کشتي و ماهيت آنها، اجزاي بازدهي و توان، نمودار ارتباط مولفه هاي هيدروديناميکي

*
8- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
قضيه باکينگهام، مراحل استخراج گروه هاي بي بعد، کاربردهاي آنها، عدد رينولدز و فرود و اعداد بي بعد در هيدروديناميک

*
9- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تعميم نتايج مدل به کشتي واقعي، اعداد بي بعد در مقاومت هيدروديناميکي و پروانه

*
10- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مفهوم لايه مرزي، جريان آرام، انتقال و آشفته، ضرايب مقاومت و ضخامت لايه مرزي، صفحات زبر

*


11- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
بکارگيري معادله مومنتوم در لايه مرزي آرام و آشفته

*
12- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
توزيع فشار در سيال ايده آل و آشفته اطراف يک استوانه، گراديان فشار مثبت و منفي، تاثير زبري سطح بر جدايي جريان، ارتباط گراديان فشار با هندسه

*
13- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
اثرات جدايش جريان بر ضريب مقاومت

*
14- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
حرکت المان و تغيير شکل المان، تغيير شکل خطي و زاويه اي، تانسور تنش و تانسور نرخ کرنش

*
15- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
قانون ويسکوزيته استوکس، شکل تانسور تنش واجزاي آن، قانون دوم نيوتن و معادله مومنتوم روي جريان سيال، معادلات ناوير- استوکس در جريان آرام

*
16- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
استخراج اويلر و برنولي معادلات ناوير- استوکس

*
17- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تحليل برخي پديده هاي سيالاتي به کمک معادلات ناوير استوکس

*
18- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تحليل جريان بازگشتي بين دو صفحه موازي(جريان Couette)

*
19- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مفهوم پايداري و ناپايداري در جريان، برخي جريانات مستعد ناپايداري، چگونگي تشکيل گردابه ها

*
20- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مقياس کولموگروف در تخمين گردابه ها، ارتباط با گسسته سازي ميدان جريان، شدت آشفتگي

*
21- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مفهوم متوسط گيري زماني، قوانين رينولدز، معادله پيوستگي و مومنتوم در جريان آشفته با استفاده از قوانين رينولدز (RANS)، تنشهاي آشفتگي

*
22- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مفهوم Y+، تقسيم بندي اجزاي لايه مرزي مطابق Y+، محاسبه توابع ديواره و پروفيل سرعت تعادلي

*
23- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
حالت کلي معادله توابع ديواره، قانون ريچارد، وابستگي توابع ديواره و مدلهاي آشفتگي، حد پايين و حد بالاي بکارگيري توابع ديواره

*
24- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مدل هاي آشفتگي و ارتباط آنها با تنش هاي رينولدز، روابط اساسي آشفتگي، مدل آشفتگي k-e

*
25- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مدل آشفتگي k-w، SST و وجه تمايز و حيطه بکارگيري آنها، تنظيم تراکم مش در هر مدل

*
26- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تغييرات Y+ در نقاط مختلف طول شناور با توجه به تغييرات فشار و مدل آشفتگي انتخاب شده

*
27- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
ارتباط Y+ با عدد رينولدز، اثر مقياس کردن مدل بر تغييرات Y+، اطمينان از مناسب بودن Y+

*
28- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
نمايش چند فيلم در مورد کاربردهاي کنترل ومديريت لايه مرزي در طرح هاي مهندسي

*
29- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
ضميمه: مروري بر چند مقاله در مورد مدلسازي به روش CFD

*
30- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مروري بر معادلات حرکت در سيستم جرم و دمپر وفنر- مرور مفهوم ضرايب هيدروديناميکي ومشتقات هيدروديناميکي-مرور نحوه و فرايند محاسبه ضرايب هيدروديناميکي

*
31- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تعريف دستگاه هاي مختصات متصل به جسم (متحرک) و ثابت- بررسي معادلات سرعت و شتاب يک جسم داراي حرکت دوراني و خطي از ديد دستگاه هاي مختصات مختلف

*
32- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
بررسي رابطه کلي نيروها و ممانهاي وارد بر يک جسم صلب- مرور و تطبيق شکلهاي مختلف معادلات حرکت حاکم بر شناورها در منابع مختلف دريايي

*
33- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
توضيحاتي در مورد روش محاسبه ضرايب هيدروديناميکي از انرژي جنبشي- محاسبه اندازه حرکت خطي و زاويه اي از انرژي جنبشي و ارتباط آنها با معادلات حرکت

*
34- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مروري بر نقش موج برخوردي، موج بازگشتي و موج انتشاري در معادلات حرکت در کشتي ها – فرمولهاي تخمين ممان اينرسي در کشتي ها- حرکات متقارن و نامتقارن در کشتي ها

*
35- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
ضميمه: مروري بر يک مرجع

*
36- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مقدماتي از جريان پتانسيل و حيطه کاربرد آن- ارتباط معادله ناويراستوکس و اويلر و برنولي

*
37- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تشريح روابط تابع پتانسيل و تابع جريان براي جريان يکنواخت و چشمه و چاه و گردابه- مفهوم چرخش (سيرکولاسيون)

*
38- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
ترکيب جريانات مختلف: ترکيب چشمه و چاه، دابلت، ترکيب چاه و گردابه، نيم پيکره رانکين و کاربرد آن براي تفسير و پيش بيني گراديان فشار معکوس

*
39- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
جريان عبوري از يک گردابه – بي نهايت گردابه در يک رديف (ورق گردابه)- مدلسازي تحليلي بيضي رانکين و دايره و بيضي کلوين و تغييرات سرعت و فشار روي آنها

*
40- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مدلسازي تحليلي يک استوانه چرخان- قضيه کوتا ژکووسکي – اثر مگنوس و سيستم ضد غلتش مگنوس- پارادوکس آلمبرت

*
41- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مقايسه نتايج تحليلي و تجربي- مدلسازي اثر ديواره به کمک آينه

*
42- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
توزيع فشار و سرعت اطراف يک استوانه

*
43- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مدلسازي ايرفويل به کمک گردابه و جريان يکنواخت- شرط کوتا – محاسبه رابطه ضريب فشار در سطح فوقاني و تحتاني فويل- محاسبه ضريب ليفت و نيروي ليفت فويل- پيش بيني جدايش جريان

*
44- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
ضميمه: مرور مطالب

*
45- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
توابع مختلط- توابع تحليلي- قضيه کوشي ريمان- مباني نگاشت – کاربرد توابع مختلط در نگاشت جريانهاي پتانسيل

*
46- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
جريان حول لبه هاي زاويه دار – جريان برخوردي به يک مانع – مدلسازي نقطه سکون و پيش بيني جريان

*
47- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
نگاشت همديس- نگاشت لوئيس- نگاشت لوئيس توسعه يافته- نگاشت همديس close fit

*
48- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مروري بر سرفصل عناوين دومقاله در زمينه نگاشت همديس- مقاله آقاي تحويلدارزاده و مقاله روماني

*
49- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
آشنايي با ساختار و روشهاي مختلف محاسبه ضرايب هيدروديناميکي (تاساي- کيل-فرانک) و بيان کليات تفاوتها و حوزه کاربرد آنها

*
50- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مفهوم جرم افزوده – محاسبه جرم افزوده کره و استوانه در حرکت خطي

*
51- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
استخراج رابطه اساسي جرم افزوده – قضيه گرين و کاربرد آن در تبديل انتگرال حجم به سطح – تقارن در ماتريس جرم افزوده – تغيير جرم افزوده با تغيير سيستم مختصات

*
52- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
روش Sedov در محاسبه جرم افزوده بر اساس روش نگاشت- جرم افزوده اشکال هندسي معين (دايره، بيضي، داراي فين وبدون فين و …)- جرم افزوده فويل ژکووسکي

*
53- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
استفاده از روش نگاشت همديس براي محاسبه تابع جريان و سپس محاسبه ضرايب جرم افزوده مقاطع دو بعدي کشتي- بکارگيري روش لوئيس در نگاشت 

*
54- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
جرم افزوده اجسام هندسي معين: بيضيگون، کره، ديسک دايره اي، ديسک بيضي

*
55- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
نحوه مدلسازي برجک با استفاده از روش نگاشت و محاسبه تابع پتانسيل آن و جاگذاري در رابطه اويلر براي بدست آوردن نيرو و مقدار جرم افزوده بدنه زيردريايي به همراه برجک

*


55- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
نحوه مدلسازي برجک با استفاده از روش نگاشت و محاسبه تابع پتانسيل آن و جاگذاري در رابطه اويلر براي بدست آوردن نيرو و مقدار جرم افزوده بدنه زيردريايي به همراه برجک

*
56- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
بيان مفهوم ميرايي خطي و غيرخطي – ميرايي غيرخطي در مبحث مقاومت موج سازي

*
57- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
ضميمه: مروري بر دو مقاله

*

58- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
ضميمه: مرور مطالب

*
59- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مروري بر مباحث مطرح شده در زمينه درياماني در درس مهندسي اقيانوس و درس ديناميک متحرکهاي دريايي

*
60- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
اثبات رابطه تابع پتانسيل موج، رابطه کوشي پواسون و رابطه پراکنش

*
61- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
اثبات رابطه تابع پتانسيل موج انتشاري اطراف يک جسم متحرک (کشتي)، استخراج رابطه کلي جرم افزوده و ميرايي

*
62- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
اثبات رابطه تابع پتانسيل موج برخوردي (فرود – کريلوف) و موج تفرق – نيروها و ممانهاي هيدرواستاتيک

*
63- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تئوري نواري- روش لحاظ کردن سرعت پيشروي در تئوري نواري- محدوديتهاي روش تئوري نواري

*
64- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
محاسبه ضرايب هيدروديناميک دو بعدي حرکت هيو به روش تاساي

*
65- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
محاسبه ضرايب هيدروديناميک دو بعدي حرکت اسوي و رول و اثرات متقابل آنها به روش تاساي

*
66- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
محاسبه ضرايب هيدروديناميک در فرکانسهاي خيلي بالا وخيلي پايين- محاسبه ضرايب هيدروديناميکي حرکت سرج- مقايسه نتايج روشهاي مختلف

*
67- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته

اثرات لزجت ومقاومت روي ميرايي حرکت سرج- معادلات حرکت رول و نقش لزجت در اين معادلات و ميرايي رول- فرمولهاي تجربي محاسبه ميرايي حرکت رول

*
68- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته

محاسبات روش Ikeda در محاسبه ميرايي حرکت رول (شامل اثرات لزجت)

*
69- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته

تشريح روش تئوري نواري معمولي- تئوري نواري اصلاح شده- محاسبه ضرايب هيدروديناميکي سه بعدي حرکت سرج

*
70- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
محاسبه ضرايب هيدروديناميکي سه بعدي حرکات اسوي، هيو، رول، پيچ و ياو با دو روش تئوري نواري معمولي و تئوري نواري اصلاح شده

*
71- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مقدمات نحوه محاسبه نيروها و ممانهاي تحريک- محاسبه نيروي تحريک حرکت سرج شامل نيروي فرود کريلوف

*
72- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
محاسبه نيروها و ممان هاي تحريک حرکات اسوي، هيو، رول، پيچ و ياو

*
73- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
جمع بندي از محاسبه دامنه حرکات (پاسخ) کشتي، نحوه استخراج طيف پاسخ کشتي از طيف موج و مقادير تابع انتقال (RAO)- بررسي حوزه هاي مختلف فرکانسي- مروري بر مفهوم و کاربرد نمودارهاي قطبي

*
74- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
نيروي وارد بر اجسام مغروق باريک و ضخيم (سازه هاي استوانه اي – سکوهاي فراساحل)- عدد کوليگان کارپنتر- تقسيم بندي نواحي مختلف نيرويي (اينرسي (فرود کريلوف)، جدايش و تفرق)

*
75- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مروري بر دو مقاله مرجع

*
76- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
تعريف قابليتهاي مانور کشتي- مهمترين پارامترهاي موثر بر مانور کشتي – تعريف دستگا هاي مختصات- معادله حرکات درصفحه افقي- انواع پايداري حرکتي کشتي

*
77- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
ساده سازي معادلات حرکت ومانور کشتي- نحوه محاسبه ضرايب هيدروديناميک براي معادلات مانور

*
78- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
ضميمه بخش مانور: مروري بر معادلات حرکت و مانور زيردريايي براي 6 درجه آزادي وتوصيف اجزاي آن

*
79- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
مروري بر انواع کشتي هاي تجاري و نظامي- مروري بر مفاهيم هيدرواستاتيک، بالانسينگ و پايداري

*
80- فیلم: درس هیدرودینامیک پیشرفته
جمع بندي کليات درس هيدروديناميک پيشرفته

*

کلیه این فیلمها بصورت رایگان بر روی همین سایت و برخی سایتهای دیگر از جمله سایت مکتبخونه، یوتیوب، آپارات و … قرار گرفته ولی باتوجه به حجم بالای این فایلها و مشکلات دانلود و ذخیره سازی آنها، شما میتوانید کل 220 ساعت فیلم آموزشی مربوط به 9 درس رشته مهندسی دریایی را بطور یکجا در قالب 17 دی وی دی از لینک زیر دریافت نمایید (برای اتصال به درگاه باید فیلترشکن شما غیرفعال باشد):

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=a7200e28-1ca8-4c73-a4c0-bea7e2185615

یا برای دریافت این مجموعه میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید: 09390630153 (آقای محمدرسول معصوم)