درس دینامیک متحرک های دریایی

درس دینامیک متحرکهای دریایی یک درس 3 واحدی در مقطع کارشناسی ارشد است که به موضوع علم دریامانی یا همان Seakeeping می پردازد و دارای فیلمهایی با زمان 34 ساعت است. لازمه یادگیری این مباحث اینست که ابتدا مباحث درس مهندسی اقیانوس (موضوع درس 3 واحدی مقطع لیسانس با موضوع دریامانی) با زمان فیلم 25 ساعت مطالعه شود. یعنی در مجموع این دو درس، مقدار حدود 60 ساعت فیلم روی علم دریامانی بحث شده است.

*

جزوه دانشجویی درس دینامیک متحرکهای دریایی

*

پاورپوینتهای دروس دریامانی (درس مهندسی اقیانوس و درس دینامیک متحرکهای دریایی)– مونسان

*

 جدول کل مباحث ارائه شده در درس دینامیک متحرکهای دریایی و مهندسی اقیانوس 

*

  لیست فازهای پروژه های درسدینامیک متحرکهای دریایی و مهندسی اقیانوس (40 فاز) 

*

فیلم 1- درس دینامیک متحرکهای دریایی
مقدمه و آشنایی- معادلات حرکت مستقل هیو در موج منظم

*

فیلم 2- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ادامه معادلات حرکت مستقل هیو در موج منظم

*

فیلم3- درس دینامیک متحرکهای دریایی
معادلات حرکت مستقل پیچ در موج منظم

*

فیلم 4- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ادامه معادلات حرکت مستقل پیچ در موج منظم

*

فیلم 5- درس دینامیک متحرکهای دریایی
 معادلات حرکت مستقل رول در موج منظم

*

فیلم 6- درس دینامیک متحرکهای دریایی
 ادامه معادلات حرکت مستقل رول در موج منظم

*

فیلم 7- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ادامه معادلات حرکت مستقل رول در موج منظم

*

فیلم 8- درس دینامیک متحرکهای دریایی
مناطق سرعتی کشتی

*

فیلم 9- درس دینامیک متحرکهای دریایی

استخراج طیف پاسخ کشتی در امواج نامنظم- تابع توزیع رایلی وگاوسی- مفهوم RAO و طیف انتقال

ارتباط طیف موج و طیف انتقال و طیف پاسخ- مفهوم برهم نهی در امواج وکاربرد آن

*

فیلم 10- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ممانهای طیفی و ارتباط آنها با مشخصات پاسخ کشتی

*

فیلم 11- درس دینامیک متحرکهای دریایی
پدیده های دینامیکی- معرفی- جابجایی و سرعت و شتاب نسبی سینه نسبت به سطح موج

*

فیلم 12- درس دینامیک متحرکهای دریایی
پدیده های دینامیکی-قسمت دوم- تکمیل مبحث جابجایی و سرعت و شتاب نسبی سینه نسبت به سطح موج- خیسی عرشه و خروج کف سینه از سطح آب

*

فیلم 13- درس دینامیک متحرکهای دریایی
پدیده های دینامیکی (قسمت سوم)- طیف پاسخ سرعت نسبی و شتاب نسبی- محاسبه RAO حرکات نسبیسینه – احتمال وقوع خیسی عرشه 

*

فیلم 14- درس دینامیک متحرکهای دریایی
پدیده های دینامیکی (قسمت چهارم)- شرایط بروز کوبش- احتمال وقوع کوبش (اسلمینگ) 

*

فیلم 15- درس دینامیک متحرکهای دریایی
پدیده های دینامیکی  (قسمت پنجم)- اثرات رول- پایداری استاتیکی در موج – دریازدگی MSI

*

فیلم 16- درس دینامیک متحرکهای دریایی
رول غیر خطی- پدیده جهش غلتش- فرکانس طبیعی غیرثابت در حالت رول غیرخطی- نمودار پاسخ رول غیرخطی

*

فیلم 17- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ادامه مباحث رول غیرخطی

*

فیلم 18- درس دینامیک متحرکهای دریایی
مقاومت و توان افزوده در امواج دریا- مقاومت افزوده در موج منظم و نامنظم و طیف پاسخ مقاومت افزوده

*

فیلم 19- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ادامه مقاومت و توان افزوده در امواج دریا- اثرات موج بر راندمان وکارایی پروانه

*

فیلم 20- درس دینامیک متحرکهای دریایی
اثرات موج بر طراحی سازه ای کشتی

*

فیلم 21- درس دینامیک متحرکهای دریایی
روشهای کاهش غلتش در امواج- قسمت اول

*

فیلم 22- درس دینامیک متحرکهای دریایی
روشهای کاهش غلتش در امواج- قسمت دوم

*

فیلم 23- درس دینامیک متحرکهای دریایی
روشهای کاهش غلتش در امواج- قسمت سوم

*

فیلم 24- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ملاحظات دریامانی در طراحی کشتی ها- قسمت اول

*

فیلم 25- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ملاحظات دریامانی در طراحی کشتی ها- قسمت دوم

*

فیلم 26- درس دینامیک متحرکهای دریایی
خواص دریامانی انواع کشتی ها- قسمت اول

*

فیلم 27- درس دینامیک متحرکهای دریایی
خواص دریامانی انواع کشتی ها- قسمت دوم

*

فیلم 28- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ملاحظات انجام آزمایشات دریامانی در حوضچه کشش- قسمت اول

*

فیلم 29- درس دینامیک متحرکهای دریایی
ملاحظات انجام آزمایشات دریامانی در حوضچه کشش- قسمت دوم

*