درس طراحی کشتی های ویژه (زیردریایی)

*

درس “طراحی کشتی های ویژه” یک درس 3 واحدی در مقطع لیسانس رشته مهندسی معماری دریایی (کشتی سازی) است. این درس با موضوع “طراحی زیردریایی های دارای سرنشین” در 28 ساعت تدریس شده است که بیشتر موضوعات آن در طراحی زیردریایی های نظامی کاربرد دارد. محتوای این درس عبارتست از: تاریخچه تکامل زیردریایی، مدل بکارگیری و حلزون طراحی، پارامترهای مهم فنی و عملیاتی زیردریایی های نظامی، هیدرواستاتیک و پایداری، طراحی حجم بندی مخازن زیردریایی های نظامی، توزیع وزن و بویانسی، هیدرودینامیک (محاسبه مقاومت، بازدهی و توان مورد نیاز موتور)، ماشین آلات فرعی و تاسیسات، برق و قدرت زیردریایی، کنترل و دینامیک در عمق، ملاحظات بکارگیری تسلیحات در زیردریایی، سیستم های رانش مستقل از هوا، ملاحظات معماری داخلی زیردریایی های نظامی و بررسی دورنمای مشخصات آینده زیردریایی های مدرن نظامی.

*

پاورپوینتهای جدید درس طراحی کشتی های ویژه (زیردریایی) – مونسان

*

سیلابس رسمی وزارت علوم برای درس طراحی کشتی های ویژه

حجم 130 کیلوبایت

لیست مطالب ارائه شده

حجم 130 کیلوبایت

*

فیلم 1- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
مقدمه و آشنایی

*

فیلم 2- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
انواع زیردریایی ها

*

فیلم 3- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
تاریخچه تکامل زیردریایی ها

*

فیلم 4- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
 نقاط عطف در سیر پیشرفت زیردریایی ها

*

فیلم 5- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
ملاحظات کلی و مراحل طراحی

*

فیلم 6- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
سناریوی حرکتی زیردریایی

*

فیلم 7- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
آشنایی با ساختار کلی زیردریایی

*

فیلم 8- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
هیدرواستاتیک و پایداری زیردریایی – قسمت اول

*

فیلم 9- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
هیدرواستاتیک و پایداری زیردریایی – قسمت دوم

*

فیلم 10- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
هیدرواستاتیک و پایداری زیردریایی – قسمت سوم

*

فیلم 11- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
هیدرواستاتیک و پایداری زیردریایی – قسمت چهارم

*

فیلم 12- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
طراحی حجم بندی مخازن زیردریایی- قسمت اول

*

فیلم 13- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
طراحی حجم بندی مخازن زیردریایی -قسمت دوم

*

فیلم 14- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
 طراحی حجم بندی مخازن زیردریایی- قسمت سوم

*

فیلم 15- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
سهمیه بندی حجمی و وزنی در زیردریایی

*

فیلم 16- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
 سازه زیردریایی

*

فیلم 17- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
هیدرودینامیک و رانش- قسمت اول

*

فیلم 18- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
هیدرودینامیک و رانش زیردریایی- قسمت دوم

*

فیلم 19- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
هیدرودینامیک و رانش زیردریایی- قسمت چهارم

*

فیلم 20- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
هیدرودینامیک و رانش زیردریایی- قسمت چهارم

*

فیلم 21- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
هیدرودینامیک و رانش زیردریایی- قسمت پنجم

*

فیلم 22- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
سیستم های فرعی و تاسیسات – قسمت اول

*

فیلم 23- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
سیستم های فرعی و تاسیسات – قسمت دوم

*

فیلم 24- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
سیستم های الکتریکی زیردریایی

*

فیلم 25- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
کنترل و دینامیک زیردریایی – قسمت اول

*

فیلم 26- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
کنترل و دینامیک زیردریایی – قسمت دوم

*

فیلم 27- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
کنترل و دینامیک زیردریایی – قسمت سوم

*

فیلم 28- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
بکارگیری سلاح در زیردریایی

*

فیلم 29- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
سیستم های رانش مستقل از هوا – قسمت اول

*

فیلم 30- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
سیستم های رانش مستقل از هوا – قسمت دوم

*

فیلم 31- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
جانمایی و معماری زیردریایی – قسمت اول

*

فیلم 32- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
جانمایی و معماری زیردریایی – قسمت دوم

*

فیلم 33- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
جانمایی و معماری زیردریایی – قسمت سوم

*

فیلم 34- درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
جانمایی و معماری زیردریایی – قسمت چهارم

*

فیلم 35- ضمیمه درس طراحی زیردریایی (کشتی های ویژه)
تفاوت مفهوم بالانس دینامیکی و پایداری دینامیکی در زیردریایی

*

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=a7200e28-1ca8-4c73-a4c0-bea7e2185615

*

*