فایل های تدریس هیدرواستاتیک

1-General 1.21MB 2-Offset Tables 3.05MB
3-Model Ships 964.50kB 4-heel-list-loll 344.00kB
5-numerical methods 1.49MB 6-hull coefficient 6.08MB
7-Bonjean Curve 0.99MB 8-NRT,GRT 442.50kB
9-stability parameter 2.10MB 10-gravity center 0.99MB
11-arcimedes & buoyancy 634.50kB 12-buoyancy centre 1.26MB
13-Metacentre 1.03MB 14-KM,GM 1.68MB
15-Hydrostatic Curves 1.23MB 16-Load Line 6.05MB
17-GZ & applications 3.90MB 18-equilibrium 945.00kB
19-GZ variations 1.18MB 20-KN curve 1.37MB
21-GZ-wall sided 923.00kB 22-list angle 1.36MB
23-dynamic stability 1.75MB 24-free surface 1.58MB
25-suspended & hinged 1.95MB 26-hull shape on stability 855.50kB
27-dimension relatioin 911.50kB 28-heel due to turn 387.00kB
29-period of rolling& sea sickness 2.47MB 30-roll reduction 4.06MB
31-inclining test 2.45MB 32-longitudinal stability 2.37MB
33-density on stability 2.02MB 34-docking 1.29MB
35-damage stability 2.97MB 36-launching 1.62MB
37-bending moment 6.10MB sample 78.00kB

دانلود تمامی فایل ها در یک فایل زیپ 64.65 مگابایت

فيلم هاي آموزشي

پنج درس از دروس رشته مهندسي معماري کشتي به صورت 110 ساعت فيلم­ آموزشي تهيه شده و بر روي سايت قرار گرفته است. دانشجويان و مهندسان مي­توانند از اين فيلم­ها به مثابه کلاس خصوصي رايگان استفاده کرده و در صورت نياز با مشاهده چند باره مباحث علمي، به يادگيري کامل آنها نائل آيند. مشخصات اين فيلم­ها از قرار زير است:

  1. درس هيدرواستاتيک (3واحدي)- 1320 دقيقه (22 ساعت)
  2. درس هیدرودینامیک (3 واحدی)- 1906 دقیقه (32 ساعت)
  3. درس طراحي کشتي هاي ويژه (3 واحدي)- 1670 دقيقه (28 ساعت)
  4. درس طراحي با استانداردهاي دريايي (2واحدي)- 590 دقيقه (10 ساعت)
  5. درس تکنولوژي کشتي (2 واحدي) – 1150 دقيقه (19 ساعت)