کتاب جدید: طراحی محاسباتی کشتی (جعفرزاده، رابعی، عبدالله)

*

*

دانلود فهرست کتاب

*

مترجمین: مصطفی جعفرزاده، اعتمادالدین رابعی، سمیرا عبدالله