اخذ پذیرش دانشگاهی در خارج از کشور

جهت اخذ پذیرش در رشته های فوق (و همچنین رشته های غیردریایی مانند سایر رشته های مهندسی و غیرمهندسی و همچنین پزشکی) و کشورهای فوق میتوانید در فضای مجازی و از طریق شماره زیر پیام بدهید. کسب مشاوره بصورت رایگان می باشد:
00380632674208
(آقای مسعود معلم)