ششمین همایش ملی شناورهای تندرو

*

فراخوان ششمین همایش ملی شناورهای تندرو به همراه محورهای مسابقه بزرگ ایده پردازی.