دکتر سعید محمد؛ خادمی صدیق و مدیری نخبه

*

یک بار انتخاب اشتباه مصادف شد با 8 سال درماندگی و سختی معیشت و ذلت سیاسی و تحقیر ملی.

این دفعه در انتخاب خود اشتباه نکنیم!


*