تفاوت مفهوم بالانس دینامیکی و پایداری دینامیکی در زیردریایی

*

دانلود فیلم

*

*

*