جزوه درس دینامیک متحرکهای دریایی-مونسان

*

متن فیلم های آموزشی درس دینامیک متحرکهای دریایی که توسط اینجانب (محمد مونسان) تدریس شده بود با همت آقای مهندس حسن کریمی باصری (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر) استخراج و پیاده سازی شده است.

*

لینک دانلود جزوه

*

*** توجه: این جزوه توسط دانشجو نگارش شده و محتوای برخی مطالب نگارش شده ممکن است از برداشتهای دانشجو باشد. در صورت نیاز برای تطابق مطالب به اصل فیلمها مراجعه شود.