درس طراحی کشتی با کامپیوتر

این مجموعه به مدت 17 ساعت در قالب 39 فیلم مجزا برای درس “طراحی کشتی با کامپیوتر” تهیه شده و شامل آموزش کار با 15 نرم افزار عمومی مهندسی و تخصصی رشته مهندسی معماری دریایی (کشتی سازی) می باشد. 

در هر فیلم، نرم افزار مربوطه نیز بارگذاری شده است

*

 جدول کل مباحث ارائه شده و لیست فازهای پروژه در درس طراحی کشتی با کامپیوتر 

*

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=a7200e28-1ca8-4c73-a4c0-bea7e2185615

*

فیلم 1- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
مقدمه و آشنایی با درس طراحی کشتی با کامپیوتر

*

فیلم 2- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
ترسیم نمودار در نرم افزار اکسل- استخراج فرمول از نمودار- تشکیل جدول وزنی کشتی و محاسبه وزن و مرکز ثقل

*

فیلم 3- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
مقیاس کردن جدول آفست کشتی- محاسبه مشخصات سطح و حجم با استفاده از قوانین سیمسون

*

فیلم 4- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
استخراج فرمول از داده ها در نرم افزار Curve Expert

دانلود نرم افزار Curve Expert

*

فیلم 5- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
 استخراج نقاط از روی نموار – استخراج جدول آفست از روی نقشه با نرم افزار Grafulla

دانلود نرم افزار Grafulla

*

فیلم 6- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
ترسیم نمودارهای دوبعدی وسه بعدی در نرم افزارهای Advanced Grapher- AG Grapher

    دانلود فایل نرم افزار  Advanced Grapher-AG Grapher   

*

فیلم 7- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
ترسیم نمودارهای شماتیک در Word

*

فیلم 8- درس طراحی کشتی با کامپیوتر (بزودی بارگذاری میشود)

    دانلود فایل نرم افزار  Math-Cad 

*

فیلم 9- درس طراحی کشتی با کامپیوتر

عکسبرداری و فیلمبرداری از صفحه دسکتاپ با نرم افزار Snagit – مناسب برای تهیه فیلمهای آموزشی و انتشار مطالب علمی

    دانلود فایل نرم افزار  Snagit 

*

فیلم 10- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
تهیه جدول آفست بدنه های سری 60

    دانلود فایل نرم افزار سری 60

*

فیلم 11- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
ملاحظات کلی ترسیم سه بعدی

*

فیلم 12- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
ادامه ملاحظات ترسیم سه بعدی

*

فیلم 13- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
تعریف کردن سکشن های بدنه کشتی، ترسیم مقاطع دو بعدی، تبدیل مقاطع دو بعدی به سه بعدی در نرم افزار Solid Work

*

فیلم 14- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
طراحی انحنای سه بعدی پاشنه و سینه کشتی در نرم افزار Solid Work

*

فیلم 15- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
تعیین خط آبخور طراحی با سعی وخطا و برش فایل سه بعدی بدنه کشتی Solid Work

*

فیلم 16- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
قسمت اول طراحی در ماژول مدلر نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 17- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
قسمت دوم طراحی در ماژول مدلر نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 18- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
قسمت سوم طراحی در ماژول مدلر نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 19- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
قسمت چهارم طراحی در ماژول مدلر نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 20- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
قسمت پنجم طراحی در ماژول مدلر نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 21- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
قسمت اول طراحی در ماژول stability نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 22- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
قسمت دوم طراحی در ماژول stability نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 23- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
قسمت سوم طراحی در ماژول stability نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم24- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
قسمت چهارم طراحی در ماژول stability نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 25- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
طراحی در ماژول Resistance نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 26- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
طراحی در ماژول Seakeeper (Dynamics) نرم افزار Maxsurf 

*

فیلم 27- درس طراحی کشتی با کامپیوتر

    دانلود فایل نرم افزار FreeShip

*

فیلم 28- درس طراحی کشتی با کامپیوتر

*

فیلم 29- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
طراحی مقاومت هیدرودینامیکی و پروانه کشتی در   NavCad

*

فیلم 30- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
طراحی مقاومت هیدرودینامیکی و پروانه کشتی در   ProCad

    دانلود فایل نرم افزارProCad

*

فیلم 31- درس طراحی کشتی با کامپیوتر (بزودی بارگذاری خواهد شد)
طراحی  پروانه کشتی به روش سری B-Wageningen در نرم افزار خلیج فارس ر

*

فیلم 32- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
بخش اول طراحی و مدلسازی در نرم افزار FLOW3D   

    دانلود فایل نرم افزار Flow3D

*

فیلم 33- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
بخش دوم طراحی و مدلسازی در نرم افزار FLOW3D 

*

فیلم 34- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
بخش سوم طراحی و مدلسازی در نرم افزار FLOW3D   

*

فیلم 35- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
بخش چهارم طراحی و مدلسازی در نرم افزار FLOW3D   

*

فیلم 36- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
بخش پنجم طراحی و مدلسازی در نرم افزار FLOW3D

*

فیلم 37- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
چکیده ای از نقش Y+ در طراحی کشتی در نرم افزارهای CFD     

*

فیلم 38- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
تنظیمات زمان حل در طراحی شناور در نرم افزارهای CFD  

*

فیلم 39- درس طراحی کشتی با کامپیوتر
جمع بندی و مرور درس طراحی کشتی با کامپیوتر

*