فیلمهای درس دینامیک

*

در اینجا 25 ساعت فیلم آموزشی در 32 جلسه که برای درس دینامیک 3 واحدی مقطع لیسانس تهیه شده، ارائه میگردد.

*

*

1- فیلم درس دینامیک

مقدمه و آشنایی با محتوای درس دینامیک

*

2- فیلم درس دینامیک

سينماتيک ذره- حرکت مستقيم الخط

*

3- فیلم درس دینامیک

سينماتيک ذره- حرکت مستقيم الخط (ادامه)

*

4- فیلم درس دینامیک

حل مثالهاي حرکت مستقيم الخط ذره

*

5- فیلم درس دینامیک

حرکت منحني الخط- مختصات کارتزين

*

6- فیلم درس دینامیک

تحليل حرکت پرتابه ها در مختصات کارتزين

*

7- فیلم درس دینامیک

مختصات عمودي- مماسي (n-t)

*

8- فیلم درس دینامیک

حل مثالهاي مختصات n-t

*

9- فیلم درس دینامیک

سينماتيک ذره در مختصات قطبي

*

10- فیلم درس دینامیک

حل مثالهاي مختصات قطبي

*

11- فیلم درس دینامیک

معادلات حرکت نسبي (انتقالي)

*

12- فیلم درس دینامیک

حل مثالهاي معادلات حرکت نسبي (انتقالي)

*

13- فیلم درس دینامیک

شروع مبحث سينتيک ذره

*

14- فیلم درس دینامیک

حل مثالهاي مبحث سينتيک ذره (مستقيم الخط)

*

15- فیلم درس دینامیک

ادامه حل مثالهاي مبحث سينتيک ذره (مستقيم الخط)

*

16- فیلم درس دینامیک

سينتيک ذره درحرکت منحني الخط

*

17- فیلم درس دینامیک

حل مثالهاي سينتيک ذره درحرکت منحني الخط

*

18- فیلم درس دینامیک

سينتيک ذره به روش کار و انرژي

*

19- فیلم درس دینامیک

حل مثالهاي کار و انرژي

*

20- فیلم درس دینامیک

توان و بازدهي

*

21- فیلم درس دینامیک

حل چند مثال ديگر از کار و انرژي

*

22- فیلم درس دینامیک

سينماتيک جسم صلب در حرکت صفحه اي

*

23- فیلم درس دینامیک

سينماتيک جسم صلب (حرکت انتقالي و دوراني)

*

24- فیلم درس دینامیک

سينماتيک جسم صلب در صفحه (حرکت مطلق)

*

25- فیلم درس دینامیک

مرکز آني دوران؛ مفاهيم و کاربردها

*

26- فیلم درس دینامیک

سرعت نسبی در اجسام صلب

*

27- فیلم درس دینامیک

شتاب نسبی در اجسام صلب

*

28- فیلم درس دینامیک

حل مسائل به کمک مرکز آنی دوران

*

29- فیلم درس دینامیک

ادامه حل مسائل به کمک مرکز آنی دوران

*

30- فیلم درس دینامیک

حرکات سیستم جرم و دمپر و فنر- مفهوم جرم افزوده و میرایی در معادلات حرکت

*

31- فیلم درس دینامیک

ارتعاشات آزاد غير ميرا شونده- مفهوم فرکانس طبيعي و رزنانس- ارتعاشات آزاد ميرا شونده

*

32- فیلم درس دینامیک

معادلات 6 درجه آزادي- ماتريس معادلات حرکت

*

*

*