فیلم 1- درس طراحی کشتی های ویژه (زیردریایی)

*

دانلود فایل

*

*