کتاب طراحی هیدرودینامیکی شکل بدنه زیردریایی های نظامی

*

نویسندگان: محمد مونسان- یوری کارول

*

لینک دانلود فایل کتاب