یادداشت 57- جوگیرترین، طلبکارترین، ناسپاس ترین و ناشکرترین مردم دنیا!

*

دانلود فایل