یادداشت 62- خداوند باطريها را سری کرده؛ با حداکثر سرعت به خط پايان نزديک ميشويم!

*

لینک دانلود فایل