یادداشت 65- قدیما لطف و صفا بود … قدیما کینه ها شتری بود!

*

دانلود فایل